Missie en visie

De missie van openbare jenaplanschool De Bieshaar laat zien wat we willen bereiken. Het geeft het bestaansrecht en het fundament van onze school aan en geeft richting aan ons werken. Om onze missie te realiseren, hebben we een visie geformuleerd. Een visie waarbij we werken aan de hand van de twintig basisprincipes en de kernkwaliteiten van het Jenaplanonderwijs.

Onze missie

Onze school is een jenaplanschool. Kenmerk hiervan is, dat we een leef-en werkgemeenschap willen zijn. Dit opbouwen is een proces dat zich steeds weer herhaalt en vernieuwt. Er is niet één manier waarop een gemeenschap goed kan worden ingericht. De kern van ons jenaplanonderwijs is, dat elk kind uniek is en het recht heeft zijn eigen identiteit te ontwikkelen. Daarom staat de totale ontwikkeling van het kind bij ons centraal. Dat doen wij door kwalitatief goed onderwijs te bieden vanuit een veilige pedagogische omgeving. Dat draagt bij aan de groei van de leerlingen tot zelfstandige, creatieve en verantwoordelijke individuen. Wij vormen met elkaar een leef- en werkgemeenschap waarin wij veel samen doen: samen spreken, samen werken, samen spelen en samen vieren.

De kern van onze missie:
Openbare jenaplanschool De Bieshaar biedt kinderen een warm nest van waaruit ze samen de wereld mogen ontdekken en de toekomst met zelfvertrouwen tegemoet vliegen.

Onze visie

Ieder kind is uniek
Ojs De Bieshaar werkt vanuit de twintig basisprincipes van het jenaplanconcept. Nummer één: ‘ieder kind is uniek’. Als school kijken wij nadrukkelijk naar het individu, naar het persoonlijk welbevinden, naar specifieke onderwijs/begeleidingsbehoeften en naar talenten van een kind. Uitgangspunt is, dat kinderen zich op school veilig en geborgen voelen. De zorg voor een veilig leef- en werkklimaat staat bij ons dan ook centraal. Ook ouders moeten zich op onze school thuis voelen. Wij vinden het belangrijk dat zij bij ons op school meepraten, meedenken en meehelpen. Kinderen leren op De Bieshaar niet alleen de basisvakken zoals lezen, schrijven en rekenen. Er is nadrukkelijk aandacht voor de persoonlijke en identiteitsontwikkeling van kinderen. Vanuit verwondering over de wereld om ons heen start een proces van nieuwsgierigheid, onderzoeken, leren en ontwikkelen.

Driejarige stamgroepen

Ons hele team is gepassioneerd over jenaplanonderwijs. Wij geloven namelijk in de waarde van een pedagogisch klimaat, waarin ieder kind zich veilig, erkend, gezien en geaccepteerd voelt. Dit doen wij onder andere door te werken met driejarige stamgroepen, waarin kinderen leren verschillende rollen te hebben: jongste, middelste en oudste. In deze rollen leren kinderen zichzelf kennen en hoe ze vanuit hun rol kunnen bijdragen aan de leefgemeenschap die we samen vormen. Een leefgemeenschap waarin we zorgen voor elkaar en de omgeving. De kinderen zijn medeverantwoordelijk voor de gang van zaken in de stamgroep en onze leefgemeenschap als geheel.

Dat doen we onder ons motto: De school waar je leert samenleven!

'Op De Bieshaar is aandacht voor hoofd, hart en handen.'
‘De Bieshaar helpt kinderen zelfredzaam te zijn.’
‘Op De Bieshaar spreken, werken, spelen en vieren we samen.’

Contact

Ojs de Bieshaar
Kraailandhof 3
3828JN Hoogland
Tel.: 033 4801414
E-mail: info.bieshaar@meerkring.nl

Plan Route

Volg ons

Met onze ouders communiceren we via Parro.

Stichting

OJS de Bieshaar is onderdeel van Stichting Meerkring. Wil je werken in het basisonderwijs, heb je een vraag of ben je benieuwd wat Meerkring precies doet? Kijk dan op www.meerkring.nlLees verder